شرح وظایف انجمن های اولیا و مربیان واحدهای آموزشی
1- تأمین مشارکت فکری ، فرهنگی ، عاطفی و آموزشی اولیا و تقویت هماهنگی و همسویی تربیتی و آموزشی خانه و مدرسه .
2- برنامه ریزی و تشکیل جلسات عمومی اولیای دانش آموزان
3- برنامه ریزی و تصمیم گیری جهت تشکیل جلسات آموزش خانواده
4- همکاری و مشارکت با شورای معلمان در برگزاری کلاسهای فوق برنامه 5- همکاری و مشارکت با مدیر مدرسه در اجرای فعالیتهای پرورشی ، برگزاری اردوهای دانش آموزان و بازدید از مراکز علمی ، آموزشی و فرهنگی
6- همکاری و مشارکت درباره ی چگونگی قدردانی از کارکنان ، اولیا و دانش آموزان و اعضای شوراهای مدرسه با رعایت ضوابط و مقررات مربوط
7- جلب همکاری اولیای دانش آموزان جهت مشارکت و کمک به ارتقای کیفیت فعالیتهای مربوط و ارائه ی پیشنهادهای لازم به مدیر مدرسه
8- تلاش و همکاری برای جلب مشارکت اولیای دانش آموزان ، صاحب حرف ، افراد خیر و موسسات خیریه در تأمین امکانات مورد نیاز و بهبود اداره ی امور مدرسه
9- نظارت بر چگونگی اخذ کمک های مردمی با رعایت قوانین و مقررات مربوط
10- تشکیل شورای مالی مدرسه با عضویت مدیر مدرسه ، رئیس انجمن و نماینده شورای معلمان در اولین جلسه انجمن
11- نظارت بر نحوه ی هزینه ی وجوه حاصل از کمک های مردمی ، خدمات فوق برنامه ، سرانه دانش آموزان و کمک های شوراهای آموزش و پرورش از طریق شورای مالی و مطابقت موارد هزینه با برنامه های مصوب شورای مدرسه
12- بررسی و اتخاذ تصمیم نسبت به سرویس رفت و آمد دانش آموزان
13- انتخاب نماینده برای شرکت در شورای مدرسه
14- انجام اموری که بر اساس بخش نامه های انجمن مرکزی اولیا و مربیان به عهده ی انجمن مدرسه محول می گردد.